• .
  • .
  • .
  • .

Reevaluare proprietati persoane juridice

Pentru a veni in sprijinul contribuabililor persoane juridice din sectorul 3 facem o scurta trecere in revista a unor aspecte pe care le consideram importante si utile pentru acestia.

Incepand cu data de 01.01.2015 a intrat in vigoare Ordinul 1082/2014, pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Potrivit prevederilor acestui act normativ, la data intrarii in entitate bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileste astfel:

a)     la cost de achizitie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros
b)    la cost de productie – pentru bunurile produse in entitate
c)     la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii – pentru bunurile reperezentand aport la capitalul social
d)    la valoarea justa – pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

In cazurile mentionate la lit.c) si lit. d), valoarea de aport si respectiv valoarea justa se substituie costului de achizitie.

Valoarea justa a activelor se determina, in general, dupa datele de evidenta de pe piata, printr-o evaluare efectuata, de regula, de evaluatori autorizati, potrivit legii.

Art. 99 din actul normativ mai sus mentionat stipuleaza ca … “ entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluari in situatiile financiare intocmite pentru acel exercitiu.

Amortizarea calculata pentru imobilizarile corporale astfel reevaluate se inregistreaza in contabilitate incepand cu exercitiul financiar urmator celui pentru care s-a efectuat reevaluarea”.

In art. 100 al Ordinului 1082/2014 se mentioneaza ca: “ daca o imobilizare corporala complet amortizata mai poate fi folosita, entitatea poate proceda la reevaluarea acesteia. Cu ocazia reevaluarii imobilizarii corporale, acesteia i se stabilesc o noua valoare si o noua durata de utilizareeconomica, corespunzatoare perioadei estimate a se folosi in continuare”.

Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la justa valoare de la data bilantului . Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula de evaluatori autorizati, potrivit legii.

Elementele dintr-o categorie de imobilizari corporale se reevalueaza simultan pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea in situatiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinatie de costuri si valori calculate la diverse date.

O categorie de imobilizari corporale cuprinde active de aceeasi natura si utilizari similare, aflate in exploatarea unei entitati. Exemple de categorii de imobilizari corporale sunt: terenuri, cladiri, masini si echipamente, nave, aeronave etc.

Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa de la data bilantului.

Cota de impozit pe cladiri datorat de persoanele juridice este de 1,5%.

HCGMB nr. 3/2013  pentru stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti, incepand cu anul 2013, prevede urmatoarele:

- pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta nivelul impozitului este de 10%;

- pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta nivelul impozitului este de 30%.

Termenul pana la care se poate face reevaluarea imobilizarilor corporale este sfarsitul exercitiului financiar.

Recomadarea noastra pentru persoanele juridice care efectueaza reevaluari ale imobilizarilor corporale este sa realizeze aceste reevaluari pana la sfarsitul primului termen de plata al taxelor si impozitelor locale, respectiv 31 martie pentru a avea o imagine exacta asupra sumelor de plata la bugetul local.

Actele necesare pentru inregistrarea reevaluarii imobilizarilor corporale la Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3 sunt:

  • Declaratie cu noile valori rezultate in urma reevaluarii;  
  • Raport de reevaluare intocmit de specialisti in domeniu;
  • Hotarare Consiliu Administratie referitoare la aprobarea si inregistrarea acestuia in  evidentele contabile la incheierea exercitiului financiar;
  • Dovada reevaluarii intregii grupe de constructii cf. Ordin 1082/2014 ;
  • Balanta lunii in care s-a inregistrat reevaluarea;
  • Copie CUI;
  • Delegatie + copie CI delegat.

Termenul de depunere este de 30 de zile de la data aprobarii rezultatelor din raportul de reevaluare.