Incepand cu luna septembrie 2023 modalitatea de lucru cu publicul pentru Persoane Juridice va fi Exclusiv on-line
 • .
 • .
 • .

Acte necesare persoane juridice

NOTA: Avand in vedere prevederile Legii nr. 2015 privind Codul Fiscal si ale Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala precum si a normelor metodologice de aplicare a acestora, pentru incadrarea folosintei imobilelor in categoria rezidential, nerezidential, mixt, declaratia depusa pentru acestea incepand cu 01.01.2016 va fi insotita de documente care sa ateste categoria de folosinta, dupa caz:

 • contracte de inchiriere/comodat;
 • copie autorizatie de construire;
 • certificat constatator ONRC;
 • declaratie pe proprie raspundere, unde nu exista alte documente pentru clarificarea folosintei bunului;
 • alte documente similare.

1. Declarare cladiri:

 • Declaratie de impunere completata cu valoarea de inventar a cladirilor inregistrata in contabilitatea contribuabilului - Descarca formular
 • Certificat energetic (copie);
 • Act dobandire (copie conform cu originalul, semnata);
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat;
 • Evidenta contabila dupa caz:

a. In cazul cladirilor construite cu Autorizatie de Construire:

 • Autorizatia de construire (copie conform cu originalul, semnata);
 • Anuntul de incepere al lucrarilor inregistrat la organul emitent al autorizatiei de construire;
 • Procesul verbal de receptie (copie conform cu originalul, semnata);
 • Balanta de verificare analitica;
 • Analitic cont 231 cu evidentierea platilor catre organul emitent al autorizatiei de construire si I.S.C. si copii ale documentelor de plata;
 • Analitic cont 213 cu evidentierea echipamentelor tehnologice aferente investitiei;
 • Analitic oricare alt cont in care s-au inregistrat cheltuieli atribuite direct investitiei;
 • Regularizarea taxei de autorizare (copie conform cu originalul, semnata);
 • Schita cu suprafata construita la sol (cadastru);
 • Certificat de atestare a edificarii constructiei.

b. In cazul cladirilor dobandite cu act de vanzare cumparare, donatie, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila:

 • Actul de dobandire (copie conform cu originalul, semnata);
 • Fisa bunului imobil;
 • Balanta de verificare.

c. In cazul cladirilor dobandite prin act de adjudecare:

 • Procesul verbal de licitatie (copie conform cu originalul, semnata);
 • Actul de adjudecare (copie conform cu originalul, semnata);
 • Balanta de verificare.

d. In cazul cladirilor dobandite prin contract de leasing:

 • Contractul de leasing (copie conform cu originalul, semnata);
 • Procesul verbal de predare primire al bunului (copie conform cu originalul, semnata);
 • Raportul de evaluare necesar inregistrarii fiscale, intocmit ANEVAR;

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

2. Declarare terenuri:

 • Declaratie de impunere completata cu suprafata totala, din care construita la sol ; - Descarca formular
 • Actul de dobandire (copie conform cu originalul, semnata);
 • Schita cadastrala;
 • Balanta de verificare;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

3. Incetari terenuri/cladiri

 • Cerere/adresa de scoatere din evidenta terenuri vanzare integrala - Descarca formular
 • Cerere/adresa de scoatere din evidenta terenuri vanzare partiala - Descarca formular
 • Cerere/adresa de scoatere din evidenta cladire vanzare integrala - Descarca formular
 • Cerere/adresa de scoatere din evidenta cladire vanzare partiala - Descarca formular
 • Document instrainare (copie conform cu originalul, semnata);
 • Balanta de verificare;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

4. Acte necesare pentru reevaluare:

 • Declaratie de impunere cu noile valori rezultate in urma reevaluarii; - Descarca formular
 • Raportul de reevaluare intocmit de specialisti in domeniu acreditati ANEVAR; se depune odata la 5 ani;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

5. Modificari valori de impunere cladiri:

 • Declaratie de impunere - Descarca formular
 • Actele care au stat la baza modificarii;
 • Adresa cu evidenta cronologica in cazul modificarilor succesive;
 • Nota contabila, balanta analitica, bilant la declararea intarziata;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

6. Declarare autovehicule:

a. Pentru autovehicule in proprietate:

 • Factura in cazul dobandirii de la persoana juridica (inregistrata in registrul de evidenta a mijloacelor de transport) 3 exemplare;
 • Factura reziduala in cazul teminarii contractului de leasing 3 exemplare;
 • Contract vanzare-cumparare  in cazul dobandirii de la persoana fizica (inregistrat in registrul de evidenta a mijloacelor de transport) 3 exemplare;
 • Pentru autovehiculele importate - declaratie vamala pentru autoturismele cumparate din tari extracomunitare;
 • Factura tradusa de un traducator autorizat pentru autoturismele cumparate din tari comunitare (copii conforme cu originalul, semnate) 3 exemplare + un exemplar factura netradusa + carte identitate auto emisa de RAR.

b. Pentru autovehicule in leasing:

 • Copie contract leasing si copie Proces-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnate) 3 exemplare;
 • Copie contract novatie/cesiune si copie Proces-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnate) 3 exemplare.

Insotite de urmatoarele documente:

 • Cartea de identitate a autovehiculului (copie + original);
 • Adeverinta RAR sau de la producator pentru atestarea suspensiei pneumatice pentru autovehicule >12 tone;
 • Certificatul de atestare fiscala de la vanzator/cesionar atat in cazul transmiterii dreptului de proprietate cat si in cazul transmiterii dreptului de folosinta (cesiune sau novatie);
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

7. Finalizari contracte leasing:

 • Factura reziduala 3 exemplare;
 • Certificat de atestare fiscala in original sau copie legalizata de la vanzator;
 • Certificatul de inmatriculare al autoturismului;
 • Copie carte autovehicul;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

8. Incetari auto:

 • Plata tuturor obligatiilor bugetare exigibile si plata integrala pentru bunul ce urmeaza a fi instrainat;
 • Cerere de scoatere din evidenta completata si semnata- Descarca formular ITL 016/2016
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal in cazul persoanelor juridice - Descarca formular ITL 012/2016
 • Factura de vanzare in 5 exemplare sau copii conform cu originalul;
 • Certificatul de inmatriculare al autoturismului;
 • Copie cartea de identitate a vehiculului;
 • Certificat distrugere (REMAT), contract cesiune sau novatie (copie conform cu originalul, semnata) 3 exemplare;
 • Balanta analitica - ultima luna inchisa;
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 3, inclusiv analitic mijloace transport (proprietate si/sau marfa);
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

9. Transfer auto:

 • Cerere de transfer - Descarca formular
 • Copie CUI nou;
 • Copie Cerere inscriere Mentiuni - Registrul Comertului;
 • Copie Sentinta Judecatoreasca;
 • Copie act intern firma de schimbare de sediu;
 • Balanta analitica (ultima luna inchisa conform legislatiei in vigoare);
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 3, inclusiv analitic mijloace transport (proprietate si/sau marfa);
 • Certificatul de inmatriculare al autoturismului;
 • Copie carti de identitate autovehicule, in cazul in care se inregistreaza transferul de la alt sector la sectorul 3;
 • Delegatie + copie CI delegat;
 • Urmeaza incetarea patrimoniala in baza confirmarii luarii in evidenta fiscala a unitatii administrativ teritoriale unde solicita transferul.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

10. Modificari ale sediului social:

 • Cerere din partea societatii de solicitare a schimbarii sediului;
 • Copie CUI nou;
 • Copie Cerere inscriere Mentiuni – depusa la Registrul Comertului;
 • Copie Sentinta Judecatoreasca emisa de Registrul Comertului;
 • Copie act intern firma de schimbare de sediu sau statut;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

11. Eliberari certificate fiscale indiferent de destinatia acestora:

 • Cerere tip completata si stampilata;- Descarca formular
 • Plata tuturor obligatiilor bugetare exigibile;
 • In cazul certificatelor fiscale pentru instrainare (cladiri, terenuri, autovehicule) este necesara si plata integrala pentru bunul ce urmeaza a fi instrainat;
 • Balanta analitica (ultima luna inchisa conform legislatiei in vigoare);
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 3, inclusiv analitic mijloace transport (proprietate si/sau marfa);
 • Comunicare catre locator a valorii rezultate din investitiile efectuate  in spatiile inchiriate, cu confirmare de primire;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

12. Restituiri/compensari:

 • Cerere de restituire - Descarca formular
 • Cerere de compensare - Descarca formular
 • Documentele de plata in original sau copie conform cu originalul, semnata, dupa caz, prin care s-au achitat sumele catre bugetul local sector 3;
 • Documentele care au stat la baza constituirii sumelor de restituit/compensat (acte de schimbare sediu, acte de instrainare, hotarari judecatoresti definitive si irevocabile etc);
 • Balante analitice;
 • Inventarul mijloacelor de transport, etc, in functie de situatia particulara a fiecaruia;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

13. Declarare ocupare domeniu public:

 • Declaratie tip completata; - Descarca formular
 • Copie Aviz urbanism sau orice document de atribuire a suprafetei;
 • Schita amplasament;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

14. Incetare ocupare domeniu public:

 • Declaratie de incetare a ocuparii domeniului public – Descarca formular
 • Documente justificative din care sa rezulte repunerea domeniului public in starea initiala la o data certa
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

15. Scutiri:

 • Cerere pentru acordarea scutirii in cazul persoanelor juridice – Descarca formular
 • Actul de proprietate al bunului pentru care se solicita scutirea la plata;
 • Documente justificative in baza carora se solicita scutirea;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie C.I. delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

16. Stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate:

 • Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate – Descarca formular
 • Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate – Descarca formular
 • Contract spatiu unde se desfasoara activitatea de reclama/afisaj/publicitate;
 • Schita cu dimensiuni a reclamei respective;
 • Autorizatie de construire si memoriu tehnic cu schita casetei luminoase (acolo unde este cazul);
 • Contractul de prestari servicii de publicitate si factura emisa;
 • In cazul in care factura cuprinde prestari de servicii pentru mai multe unitati administrativ teritoriale, acestea se vor defalca explicit;
 • Delegatie + copie C.I. delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

17. Incetare taxei pentru servicii de reclama si publicitate:

 • Documente justificative din care sa rezulte desfiintarea materialului publicitar la o data certa;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

18. Stabilirea taxei hoteliere:

 • Declaratie decont  privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera – Descarca formular
 • Analitic clasa 7 din balanta de verifcare reprezentand venituri din cazare;
 • Copie C.U.I.;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

19. Declarare/ Vizare bilete si abonamente:

 • Declaratie - Descarca formular 
 • Copie factura achizitie biliete si biletele de spectacol (fizic) in vederea vizarii;
 • Copie C.U.I.;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

20. Decont Bilete si abonamente:

 • Declaratie decont – Descarca formular 
 • Copie ordin de plata;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie C.I. delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

21. Fuziuni/Divizari societati comerciale:

 • Declaratii pentru bunurile patrimoniale primite/predate (cladiri, teren, auto, s.a.m.d.);
 • Copie proiect fuziune/divizare;
 • Hotarare Judecatoreasca a Registrului Comertului de aprobare a fuziunii/divizarii;
 • Copia Monitorului Oficial unde s-a publicat fuziunea/divizarea;
 • Procesul Verbal de predare primire cu mentionarea datelor de identificare a bunurilor care se transfera;
 • Balanta analitica la data predarii/primirii;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.