• .
  • .
  • .
  • .

Decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii

Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3 a emis, incepand cu data de 01.08.2013, deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale, in temeiul art. 88 lit.c si art. 119 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Codul de procedura fiscala.

In cazul creantelor datorate bugetelor locale, pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitori a obligatiilor de plata, se calculeaza dupa acest termen majorari de întârziere. Nivelul majorarii de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate în termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Aceste majorari de intarziere sunt stabilite prin  deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale, care constituie titlu de creanta in conformitate cu alin. 3, art.110 din Codul de Procedura Fiscala.si instiintari de plata, de la data comunicarii acestora.

Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale vor fi comunicate in conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Codul de procedura fiscala astfel:

  • prin remiterea deciziei contribuabilului/împuternicitului, daca se asigura primirea sub semnatura a acesteia sau prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
  • prin alte mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta, daca se asigura transmiterea deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale si confirmarea primirii acesteia si daca contribuabilul a solicitat expres acest lucru.
  • in cazul in care comunicarea nu a fost posibila prin modalitatile enumerate mai sus aceasta se realizeaza prin publicitate: prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale, a unui anunt în care se mentioneaza ca a fost emisa decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale pe numele contribuabilului. In toate cazurile, decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii se considera comunicata în termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Pentru a veni in sprijinul cetatenilor sectorului 3 si pentru a facilita plata obligatiilor fiscale,  actiunea de comunicare a deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale este corelata cu campania de promovare a Sistemului National Electronic de Plata Online cu cardul bancar - www.ghiseul.ro. Astfel, contribuabilii vor primi in plic, alaturi de decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale si o informare generala despre aceasta modalitate de plata, precum si o cerere de alocare date de acces pentru plata prin www.ghiseul.ro.