• .
  • .
  • .
  • .

Afisarea datelor cu caracter personal

Avand in vedere ca, in ultima perioada s-au inregistrat mai multe sesizari cu privire la faptul ca pe site-ul institutiei se publica date cu caracter personal ale contribuabililor persoane fizice sau juridice dorim sa facem urmatoarele precizari cu privire la aceasta tema:

  • Comunicarea actelor administrative fiscale se face in conformitate cu prevederile art.44 din O.G. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Codul de procedura fiscala dupa cum urmeaza:

- prin remiterea actului administrativ fiscal contribuabilului/împuternicitului, daca se asigura primirea sub semnatura a acesteia sau prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

- prin alte mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta, daca se asigura transmiterea actului administrativ fiscal si confirmarea primirii acesteia si daca contribuabilul a solicitat expres acest lucru.

- in cazul in care comunicarea nu a fost posibila prin modalitatile enumerate mai sus aceasta se realizeaza prin publicitate: prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale, a unui anunt în care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. In toate cazurile, actul administrativ fiscal se considera comunicat în termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

  • Publicitatea prin anunturi individuale si anunturi colective pe site-ul institutiei se face in baza prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2052 bis/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale:

-          Modelul  2006 ITL 020 – Anunt individual pentru comunicarea prin publicitate

-         Modelul 2006 ITL 021 – Anunt Colectiv pentru comunicarea prin publicitate

 

Ambele forme de anunt cuprind rubrici cu privire la domiciliul fiscal al contribuabilului.

Cu toate ca, adresa contribuabilului (domiciliul fiscal) se incadreaza in categoria datelor cu caracter personal, mentionarea acesteia in cadrul anuntului individual si a anuntului colectiv nu contravine prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, deoarece in art. 5 alin. 2, lit.c si lit.d din legea mai sus amintita sunt prevazute cazurile in care nu este necesar consimtamantul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Astfel la lit. c se prevede ca nu este cerut consimtamantul persoanei vizate “cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale a operatorului”, iar la lit. d se stipuleaza ca nu este necesar consimtamantul “ cand prelucrarea este necesara in vederea aducerii la indeplinire a unor masuri de interes public sau care vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care este investit operatorul sau tertul caruia ii sunt dezvaluite datele”.

Cele aratate mai sus, coroborate cu prevederile art.1 alin.3 din Codul fiscal in care se arata faptul ca “in materie fiscala, dispozitiile prezentului cod prevaleaza asupra oricaror prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între acestea aplicându-se dispozitiile Codului fiscal”, conduc la concluzia ca mentionarea adresei in anuntul individual sau in anuntul colectiv este corecta si legala.