• .
 • .
 • .
 • .

Acte necesare persoane juridice

1. Declarare cladiri:

 • Declaratie de impunere completata si stampilata cu valoarea de inventar a cladirilor inregistrata in contabilitatea contribuabilului; - Descarca formular
 • Certificat energetic ( Copie )
 • Act dobandire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);
  1. In cazul cladirilor construite cu Autorizatie de Construire:

  -          Autorizatia de construire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),

  -          Anuntul de incepere al lucrarilor inregistrat la organul emitent al autorizatiei de construire,

  -          Proces verbal de receptie (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),

  -          Balanta de verificare,

  -          Analitic cont 231 cu evidentierea platilor catre organul emitent al autorizatiei de construire si I.S.C. si copii ale documentelor de plata,

  -          Analitic cont 213 cu evidentierea echipamentelor tehnologice aferente investitiei,

  -          Analitic oricare alt cont in care s-au inregistrat cheltuieli atribuite direct investitiei,

  -          Regularizarea taxei de autorizare (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),

  -          Schita cu suprafata construita la sol.

  1. In cazul cladirilor dobandite cu act de vanzare cumparare, donatie, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila:

  -          Actul de dobandire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),

  -          Fisa bunului imobil,

  -          Balanta de verificare,

  -          Analitic oricare alt cont in care s-au inregistrat cheltuieli atribuite direct achizitiei.

  1. In cazul cladirilor dobandite prin act de adjudecare:

  -          Proces verbal de licitatie ( copie conform cu originalul, semnata si stampilata),

  -          Act adjudecare (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),

  -          Cuantumul cheltuielilor de executare,

  -          Balanta de verificare.

  1. In cazul cladirilor redobandite prin rezilierea unui contract de leasing:

  -          Rezilierea contractului de leasing (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),

  -          Procesul verbal de predare primire al bunului (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),

  -          Raportul de evaluare necesar inregistrarii in contabilitate,

  -          Balanta de verificare.

  • Copie CUI;
  • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

2. Declarare terenuri:

 • Declaratie de impunere completata si stampilata cu suprafata totala, din care construita la sol ; - Descarca formular
 • Act dobandire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);
 • Schita cadastrala;
 • Balanta de verificare;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

3. Incetari terenuri/cladiri:

 • Cerere/adresa de scoatere din evidenta si declaratie cu valoarea/suprafata ramasa in cazul vanzarilor partiale; - Descarca formular si Descarca formular pt scoaterea din evidenta, Descarca formular si Descarca formular pt vanzari partiale
 • Document instrainare (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);
 • Balanta de verificare;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

4. Acte necesare pentru reevaluare:

 • Declaratie cu noile valori rezultate in urma reevaluarii; - Descarca formular
 • Raport de reevaluare intocmit de specialisti in domeniu;
 • Hotarare Consiliu Administratie referitoare la aprobarea si inregistrarea acestuia in  evidentele contabile la incheierea exercitiului financiar;
 • Dovada reevaluarii intregii grupe de constructii cf. Ordin 1082/2014 ;
 • Balanta lunii in care s-a inregistrat reevaluarea;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

5. Modificari valori de impunere cladiri:

 • Declaratie; - Descarca formular
 • Acte care au stat la baza modificarii;
 • Adresa cu evidenta cronologica in cazul modificarilor succesive;
 • Nota contabila, balanta analitica, bilant la declararea intarziata;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

6. Declarare autovehicule:

 • Declaratie auto completata si stampilata; - Descarca formular, Descarca formular si Descarca formular
 • Act de dobandire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata)
 • 1)       Pentru autovehicule in proprietate :

  - factura in cazul dobandirii de la persoana juridica,
  - factura reziduala in cazul teminarii contractului de leasing,
  - contract vanzare-cumparare  in cazul dobandirii de la persoana fizica,
  - pentru autovehiculele importate – declaratie vamala pentru autoturismele cumparate din tari extracomunitare sau Factura tradusa de un traducator autorizat pentru autoturismele cumparate din tari comunitare (copii conforme cu originalul, semnate si stampilate);

  2)       Pentru autovehicule in leasing :

  - copie contract leasing si copie Procesul-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnate si stampilate),
  - copie contract novatie/cesiune si copie Procesul-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnate si stampilate).
 • Cartea de identitate (copie + original);
 • Adeverinta RAR sau de la producator pentru atestarea suspensiei pneumatice pentru autovehicule >12 tone;
 • Fisa de inmatriculare vizata de autoritatea administrativ-teritoriala unde vanzatorul are domiciliul/sediul;
 • Certificatul de atestare fiscala atat in cazul transmiterii dreptului de proprietate cat si in cazul transmiterii dreptului de folosinta (cesiune sau novatie) ;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

7. Finalizari contracte leasing :

 • Factura reziduala;
 • Fisa de inmatriculare ;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

8. Incetari auto:

 • Plata la zi a tuturor obligatiilor bugetare;
 • Cerere de scoatere din evidenta, completata, stampilata; - Descarca formular
 • cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal in cazul persoanelor juridice; - Descarca formular
 • Factura de vanzare, certificat distrugere (REMAT), contract cesiune sau novatie (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);
 • Balanta analitica (ultima luna inchisa conform legislatiei in vigoare)
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 3, inclusiv analitic mijloace transport (propietate si / sau marfa)
 • Fisa de inmatriculare ;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

9. Transfer auto:

 • Cerere de transfer; - Descarca formular
 • Copie CUI nou;
 • Copie Cerere inscriere Mentiuni - Registrul Comertului;
 • Copie Sentinta Judecatoreasca;
 • Copie act intern firma de schimbare de sediu;
 • Balanta analitica (ultima luna inchisa conform legislatiei in vigoare)
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 3, inclusiv analitic mijloace transport (propietate si / sau marfa)
 • Urmeaza incetarea patrimoniala in baza confirmarii luarii in evidenta fiscala a unitatii administrativ teritoriale unde solicita transferul;
 • Copie carti de identitate autovehicole, in cazul in care se inregistreaza transferul de la alt sector la sectorul 3;
 • Fise de inmatriculare;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

10. Modificari ale sediului social:

 • Cerere din partea societatii de solicitare a schimbarii sediului;
 • Copie CUI nou;
 • Copie Cerere inscriere Mentiuni – depusa la Registrul Comertului;
 • Copie Sentinta Judecatoreasca emisa de Registrul Comertului;
 • Copie act intern firma de schimbare de sediu sau statut;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

11. Eliberari certificate fiscale indiferent de destinatia acestora:

 • Cerere tip completata si stampilata;- Descarca formular
 • Achitarea tuturor obligatiilor bugetare scadente :
 • in cazul instrainarii bunurilor mobile si imobile inclusiv luna in curs,
 • in celelalte cazuri plata la scadenta;
 • Copie actul de folosinta al spatiului (contract de inchiriere, comodat, acord proprietar, etc.) – obligatoriu pentru certificatele fiscale prin care se solicita acordul de functionare;
 • Balanta analitica (ultima luna inchisa conform legislatiei in vigoare) ;
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 3, inclusiv analitic mijloace transport (propietate si / sau marfa);
 • Comunicare catre locator a valorii rezultate din investitiile efectuate  in spatiile inchiriate cu confirmare de primire ;
 • Taxa de eliberare certificat fiscal la casierie;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota :In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

12. Restituiri/compensari:

 • Cerere de restituire/compensare; - Descarca formular si Descarca formular
 • Documentele de plata in original sau copie conform cu originalul, semnata si stampilata, dupa caz, prin care s-au achitat sumele catre bugetul local sector 3;
 • Documentele care au stat la baza constituirii sumelor de restituit/compensat (acte de schimbare sediu, acte de instrainare, hotarari judecatoresti definitive si irevocabile etc);
 • Balante analitice;
 • Inventarul mijloacelor de transport, etc, in functie de situatia particulara a fiecaruia ;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota :  In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

13. Declarare ocupare domeniu public:

 • Declaratie tip completata si stampilata; - Descarca formular
 • Copie Aviz urbanism sau orice document de atribuire a suprafetei;
 • Schita amplasament;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

14. Incetare ocupare domeniu public:

 • Documente justificative din care sa rezulte repunerea domeniului public in starea initiala la o data certa .
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

15. Scutiri:

 • Cerere pentru acordarea scutirii in cazul persoanelor juridice. – Descarca formular
 • Actul de propietate al bunului pentru care se solicita scutirea la plata ;
 • Documente justificative in baza carora se solicita scutirea ;
 • Copie CUI ;
 • Delegatie + copie C.I. delegat.

* Nota :  In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

16. Stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate:

 • declaratie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate –Descarca formular
 • declaratie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate – Descarca formular
 • delegatie
 • copie c.i. delegat
 • contract spatiu unde se desfasoara activitatea de reclama/afisaj/publicitate
 • schita cu dimensiuni a reclamei respective
 • autorizatie de construire si memoriu tehnic cu schita casetei luminoase(acolo unde este cazul;)
 • contractul de prestari servicii de publicitate si factura emisa; in cazul in care factura cuprinde prestari de servicii pentru mai multe unitati administrativ teritoriale, acestea se vor defalca explicit.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

17. Incetare taxei pentru servicii de reclama si publicitate:

 • Documente justificative din care sa rezulte desfiintarea materialului publicitar la o data certa .
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

18. Stabilirea taxei hoteliere:

 • declaratie decont  privind sumele incaste reprezentand taxa hoteliera  – Descarca formular ;
 • C.U.I. ;
 • Delegatie ;
 • copie c.i. delegat ;
 • Analitic clasa 7 din balanta de verifcare reprezentand venituri din cazare

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

19. Declarare/ Vizare bilete si abonamente  :

 • declaratie - Descara formular 
 • Copie factura achizitie biliete si biletele de spectacol (fizic)  in vederea vizarii;
 • C.U.I.;
 • Delegatie;
 • copie C.I. delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

20. Decont Bilete si abonamente :

 • Declaratie decont – Descara formular 
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie C.I. delegat;
 • Copie ordin de plata.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

21. Fuziuni/Divizari societati comerciale :

 • Declaratii pentru bunurile patrimoniale primite/predate (cladiri, teren, auto, s.a.)
 • Copie proiect fuziune/divizare ;
 • Hotarare Judecatoreasca a Registrului  Comertului de aprobare a fuziunii/divizarii ;
 • Copia Monitorului Oficial unde sa publicat fuziunea/divizarea ;
 • Procesul Verbal de predare primire cu mentionarea datelor de identificare a bunurilor care se transfera ;
 • Balanta analitica la data predarii/primirii ;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.